pakke

KS

Beskrivelse: <b>Om Matrikkel:</b> Her beskrives funksjonalitet for web servicer fra arbeidsgruppe Matrikkel – Forenklet API for innsyn mot matrikkelen. Det funksjonelle grensesnittet er basert på prinsipper som er framkommet gjennom gruppearbeid og møter mellom ulike aktører som skal benytte grensesnittet. Arbeidsgruppene har bestått av representanter fra sluttbrukere, kartverket og leverandører. Metoder som er beskrevet er basert på å finne informasjon i matrikkelen ut fra primærobjekter som bygg, adresse og eiendom. I tillegg er det spesifisert funksjoner for validering på objektnivå for å sjekke om data/informasjon finnes i matrikkelen. <b>PIM:</b> UML modeller for informasjonsobjekter og datamodell som er basis for grensesnittet mot matrikkelinformasjon. Attributter og datatyper er definert med utgangspunkt i dokumentasjon for den sentrale matrikkelen samt SOSI Matrikkel. <b> </b><b>Revisjonshistorikk</b> <ul> <li>Draft 0.1 -16.1.2010, Lars Eggan, NOIS Bygd på gruppearbeid og innspill fra Acos</li> <li>Draft 0.2 -21.1.2010, Lars Eggan, NOIS Revisjon</li> <li>Draft 02.21 - 21.1.2010, Tor Olav Almås, NoIs Oppdatert innledning og gjennomgang av metoder</li> <li>Draft 0.3 - 08.03.2010, Lars Eggan, NoIs Oppdatert etter møte i matrikkelgruppa 18.2.2010 - Definert UML-modell - Endret navn på metoder - Ny metode <i>finnEiendommerForOmraade</i></li> <li>Draft 0.4 - 16.4.2010, Lars Eggan, NoIs - Laget UseCase i EA - Oppdatert datamodell med geometri. - Alle operasjoner starter med stor bokstav. - Ny: SjekkBygning - Ny: HentTeigerForEiendom, -HentAnleggsflaterForEiendom, -HentOmraadeForEiendom</li> <li>Draft 0.4.1 - 23.4.2010, Lars Eggan, NoIs Revidert datamodell: - fjernet bruk av æøå. - lagt inn representasjonspunkt på Matrikkelenhet, Adresse og Bygning i datamodell. Fjernet fra tjenestegrensesnitt.</li> <li>Draft 0.5 - 18.6.2010, Lars Eggan, NoIs Revidert: Begrepet Eiendom byttet ut med Matrikkelenhet. æøå innført igjen. Nye UseCase. Utvidet Bygg med Bygningsendring og Bygning. Datamodell utvidet. Interface laget i EA. Nye operasjoner, samt revidert operasjonene. Kodelister rettet opp i følge Rammeverksgruppen.</li> <li>Draft 0.6 - 5.7.2010, Lars Eggan, NoIs Revidert: - Nye UseCase (fra EA). - Revidert i følge referat fra møte 21.6. - Rettet opp småfeil. - Revidering av Kodelister med egen operasjon. - Ny operasjon HentEtasjer på Bygg.</li> <li>Draft 0.6.1 - 8.7.2010, Lars Eggan, NoIs - Datatype MatrikkelNummer: seksjonsnr erstattet av seksjonsnummer. - Datatype BygningID erstattet av BygningsId. - Klasse Kode: attributt kode erstattet av kodebeskrivelse. - Rettet opp kodelister(avledet av klasse Kode) i UML-modellen for matrikkelen i følge Rammeverksdokumentet. - Rettet opp multilisietet på MatrikkelAdresseId og Etasjedata. - Forbedret dokumentasjon av Operasjoner</li> </ul> <ul> <li>Draft 0.6.2 - 30.8.2010, Lars Eggan, NoIs - Splittet modellskjema for autogenerering av diagram slik at de passer inn i A4 rapport -Diagram Matrikkel endret navn til Komplett - inneholder komplett modell. Lagt inn nye diagram med link for oppdeling: Adresse, Bygg, Eiendom, Interface, Koder.</li> </ul> <ul> <li>Draft 0.6.4 - 3.9.2010, Lars Eggan, NOIS - For Matrikkelen endret navn på noen attributter i henhold til SOSI matrikkel der dette var påkrevet. - Lagt inn stereotypen <i>GI_KunTilInfo</i> mellom Matrikkelenhet, Bygg og Adresse. - Rettet feil i <i>FinnMatrikkelenhetForBygg</i>, der parametre og retur var snudd om. - Interface-skjema for Matrikkel flyttet under Tjenesteskjema.</li> <li>Versjon 0.9.0.2 - 15.9.2010, Lars Eggan, NOIS - For Matrikkelen rettet multiplisitet på assosiasjon mellom Bygningsendring og Bygning som skal være 1 og ikke 0..*.</li> <li>Versjon 0.9.6 - 01.10.2010, Lars Eggan, NOIS - Datamodell Eiendom: Teig og Anleggsprojeksjonsflate: Rettet opp at <i>område</i> og <i>representasjonspunkt </i>ikke kan være 0. - Datamodell Bygg: Etasje: Lagt til egenskapene <i>bruttoarealTilBolig</i>, <i>bruttoarealTilAnnet</i>, <i>bruttoarealTotalt</i>.</li> <li>Versjon 0.9.8 - 15.02.2011, Lars Eggan, NOIS Adresse: - MatrikkeladresseId: Endret navn til MatrikkeladresseIdent - Innført ny datatype VegadresseIdent. - Innført Supertype AdresseIdent som Vegadresseident og MatrikkeladresseIdent arver fra. - Vegadresse har nå kun attributt vegdresseIdent - Matrikkeladresse har nå kun attributt matrikkeladresseIdent. Bygg: - datatype BygningsId endret navn til ByggIdent. Eiendom: GI_KunTilInfo lagt på relasjon mellom: Matrikkelenhet og Eier AnleggsEiendom og Anleggsprojeksjonsflate. - Matrikkelenhet: vil ikke alltid ha bruksnavn: minOccurs endres fra "1" til "0". Teig: - Fjernet assjosasjon hovedteig mellom Matrikkelenhet og Teig. - Lagt inn Hovedteig som supertype for Teig i modellen. - Tilvarende for relasjon Anleggsprojeksjonsflate mot Seksjon og Anleggseiendom, der supertype Hovedanleggsflate er innført. Interface: - HentAdresserforBygg: Input endret fra Bygg til ByggIdent - FinnMatrikkelenhetForAdresse: Input endret fra Adresse til AdresseIdent. - HentByggForAdresse: Input endret fra Adresse til AdresseIdent. - SjekkVegadresse: Input endret til VegadresseIdent. - HentBygg, HentByggForAdresse, HentByggForMatrikkelenhet: Fjernet boolske variabler for å kunne hente Bruksenhet og Etasje. (hentes via egen operasjon) - HentMatrikkelenhet:Fjernet boolske variabler for å kunne hente Eier, teig og anleggsflate(hentes via egen operasjon)</li> <li>Versjon 0.9.8.2 - 16.02.2011, Lars Eggan, NOIS Ny operasjon: - HentAdresse(AdresseIdent, Koordinatsystemkode) returnerer Adresse (Vegadresse eller Matrikkeladresse) Endrete operasjoner: - HentAdresserForBygg som returnerer Adresse erstattet av FinnAdresserForBygg som returnerer AdresseIdent - HentAdresserForMatrikkelenhet som returnerer Adresse erstattet av FinnAdresserForMatrikkelEnhet som returnerer AdresseIdent - HentAdresserForVeg som returnerer Vegadresse erstattet av FinnAdresserForVeg som returnerer VegadresseIdent - HentByggForAdresse som returnerer Bygg erstattet av FinnByggForAdresse som returnerer ByggIdent - HentByggForMatrikkelenhet som returnerer Bygg erstattet av FinnByggForMatrikkelenhet som returnerer ByggIdent</li> <li>Versjon 0.9.8.3 - 17.02.2011, Lars Eggan, NOIS - Lagt inn MatrikkelKontekst i alle operasjoner. Fjernet Koordinatsystem fra de operasjonenene som hadde det tidligere, da dette er en del av MatrikkelKontekst.</li> <li>Versjon 0.9.8.4 - 25.02.2011, Lars Eggan, NOIS - Anleggsprojeksjonsflate:kommentar endret til occcurence 0..1. - Teig: Fjernet subtype Hovedteig, erstattet av boolsk egenskap hovedteig på teig. - Anleggsprojeksjonsflate: Fjernet subtype HovedAnleggsflate, erstattet av boolsk egenskap hovedflate på Anleggsprojeksjonsflate.</li> <li>Versjon 0.9.8.6 - 2.3.2011 Lars Eggan NOIS: - rettet opp i modellen angående relasjon mellom adresse og matrikkelenhet, er nå 0..*. Operasjon FinnMatrikkelenhetForAdresse kan nå returnere flere matrikkelenheter.</li> <li>Versjon 1.0.0.1 - 10.3.2011 Lars Eggan NOIS Lagt inn ny operasjon FinnMatrikkelenheter.</li> <li>Versjon 1.0.0.2 - 15.03.2010 Tor Olav Almås, NoIS Rettet vegadresseIdent fra private til public Endret rekkefølge på attributter i vegadresseIdent</li> <li>Oppdatert for GI versjon 1.1 - Lars Eggan NOIS: - FinnMatrikkelenheterForOmraade: første parameter skal være av type Kurve. - Bruksenhet: Lagt inn 2 nye attributt: MatrikkelNummer og AdresseIdent</li> <li>Oppdatert for GI versjon 1.1 - Lars Eggan NOIS: Har rettet opp dette med store/små bokstaver i modellen i EA for versjon 1.1: - HentOmraadeForMatrikkelenhet: Første parameter endret til matrikkelNr. - SjekkMatrikkelenhet: Første parameter endret til matrikkelNr. - HentAdresse: Første parameter endret til adresseIdent - HentKodeliste: Første parameter endret til kodelistenavn</li> <li>Oppdatert for GI versjon 1.1 - Lars Eggan NOIS 5.9.2011: - Alle operasjoner har endret parameternavn for type Matrikkelnummer fra matrikkelNr til matrikkelNummer.</li> <li>Oppdatert for GI versjon 1.1 - Lars Eggan NOIS 23.9.2011: Rettet feil i FinnMatrikkelenheterForOmraade: Parameter Kurve skal IKKE ha stereotype &lt;&lt;GI_List&gt;&gt;.</li> <li>Oppdatert for GI versjon 1.1 - Lars Eggan NOIS 28.9.2011: - HentAdresse skal returnere en Adresse, IKKE en liste med Adresse. - FinnByggForMatrikkelenhet skal returnere en liste av ByggIdent. </li> </ul>