begrepsmodell

KS Ukjent

Med byggesak forstås i denne sammenheng nybygg eller endring av eksisterende bygg som krever myndighetenes samtykke i medhold av «Plan- og bygningsloven» med tilhørende forskrifter, Arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrift, samt arbeid som omfattes av forskrift om «sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (Byggherreforskriften). Rutinemessig vedlikeholdsarbeid, som ikke omfattes av forannevnte lover, regnes ikke som byggesak i denne sammenheng.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
gjelderHeleTiltaket Gjelder søknaden hele tiltaket? boolean 1..1
søknadsid Søknads-id. string 1..1
tilfredstillerTiltaketKraveneFerdigattest Tilfredstiller tiltaket kravene til ferdigattest? Her svarer du "ja" hvis alt arbeid er ferdig i tiltaket. Dersom det gjenstår enkelte oppgaver som skal gjennomføres i løpet av de første 14 dagene, svarer du "nei". Du får da anledning til å utdype nærmere under hvilke arbeider som står igjen. boolean 1..1
tiltakshaver Tiltakshaver er den som bestiller og betaler bygget eller anlegget, og som står som eier overfor myndighetene ved byggesøknad. Part 1..1
byggesaksid Byggesaks-id. string 1..1
delAvTiltaket Hvilken del av tiltaket gjelder søknaden? string 0..1
gjenståendeArbeidAvMindreVesenligBetydning Det gjenstår følgende arbeider av mindre vesentlig betydning som vil bli utført innen 14 dager string 1..1
naboer naboer/gjenboere som skal ha nabovarsel registreres. Hvis kommunen tilbyr en kartløsning, kan navn og adresse hentes fra kartet. Bruk knappen "gå til kart" på siden for eiendomsopplysninger. Husk alle felt med rød stjerne (*). Noen av verdiene registrert for naboer kan gjenbrukes. Informasjonen som er forskjellig fra forrige registrering (f. eks. navn, adresse og bruksnr) kan endres. Klikk på tallet foran naboens navn i tabellen nederst på siden. Endre aktuelle opplysninger og klikk deretter på "Legg til". Både eiers adresse, postnr og poststed og naboeiendommens adresse, postnr og poststed må fylles ut selv om disse er identiske. NaboGjenboer 0..*
datoForFedigstillelse date 1..1
eiendomByggested Eiendom 1..*
kommunensSaksnummer Saksnummer 0..1
foretattIkkeSøknadspliktigeJusteringer boolean 1..1
gjenståendeUtenfor Angi resterende deler av tiltaket hvor det her ikke søkes om midlertidig brukstillatelse. string 1..1
søknadstype Byggsøk-XML-attributtnavn: "soknadstype", dvs med o i stedet for ø. Søknadstype 1..1
tillatelseDato Dato for gitt tillatelse date 1..1
varsling Ved søknad om tillatelse til tiltak, skal både naboer og gjenboere varsles hvis ikke de skriftlig har sagt at de ikke har noe å bemerke til søknaden. Naboer/gjenboere har en frist på 14 dager på å sende merknader til byggesaken. Nabomerknader skal sendes ansvarlig søker eller tiltakshaver for de saker som ikke har noe foretak i denne rollen. Byggesaken kan ikke sendes kommunen før fristen for å komme med merknader er utløpt med mindre samtykke fra alle naboer/gjenboere foreligger. Naboliste fås ved henvendelse til kommunen. Noen kommuner tilbyr en kartløsning tilkyttet ByggSøk. Naboliste kan da hentes ut fra kartet. <b>Er tiltaket untatt nabovarsling?</b> Som regel skal alle tiltak nabovarsles, men kommunen kan frita søkeren fra å varsle naboer og gjenboere når deres interesser ikke, eller i liten grad, berøres av arbeidet. Som naboeiendom regnes eiendom som har felles grense med den tomt som skal bebygges. Gjenboereiendom er eiendom hvor kun en vei, gate, elv eller annet areal ligger imellom. Både eiere av bebygde og ubebygde eiendommer skal varsles. I sameiefohold og borettslag er det normalt tilstrekkelig at styret varsles. Også festere skal varsles. Kommunen kan dessuten kreve at andre berørte parter skal varsles. Nabovarsel skal inneholde tilstrekkelige opplysninger til at naboer eller gjenboere forstår hva tiltaket dreier seg om og om tiltaket krever dispensasjon (og fra hvilke bestemmelser). Det må ikke være uoverenstemmende opplysninger mellom søknaden og nabovarselet. For mer informasjon se SAK10 § 5-2 og dens veiledning. Varsling 1..1
harTilstrekkeligSikkerhet Har tiltaket pr i dag tilstrekkelig sikkerhetsnivå til å tas i bruk? boolean 1..1
kommentar string 0..1
tilstrekkeligDokumentasjonOverlevertEier Det bekreftes at tilstrekkelig dokumentasjon som grunnlag for driftsfasen er overlevert byggverkets eier. Bekreft ved avhuking, at det er overlevert dokumentasjon som grunnlag for driftsfasen, til byggverkets eier. Veiledning Se også veiledning til TEK10 § 4-1 boolean 1..1
datoFerdigattest Planlagt dato for søknad om ferdigattest. date 1..1
energiforsyningRelevant boolean 1..1
rammebetingelser Beskrivelse av hvordan tiltaket oppfyller byggesaksbestemmelsene, planbestemmelsene og planvedtak etter plan- og bygningsloven (pbl) innenfor angitte områder Rammer 1..1
beskrivelseAvTiltak Tiltak 1..*
energiforsyning Energiforsyning 0..1
utførtInnen Følgende arbeider vil bi utført innen dato. date 1..1
dispensasjon Dispensasjon 0..1
typeArbeider Type arbeider. string 1..1
bekreftelseInnen Bekreftelse på at disse arbeidene er utført vil være kommunen i hende innen dato. date 1..1
gjennomføringsplan § 5-3. Gjennomføringsplan (1) Søker skal utarbeide gjennomføringsplan for søknadspliktige tiltak der det er krav om ansvarlig foretak. I den grad det er relevant for tiltaket, skal gjennomføringsplanen inneholde oversikt over ansvarsområder oppdelt i funksjon og tiltaksklasser, ansvarlige foretak og gjennomføring av oppgavene. (2) Oversikt over inndelingen i ansvarsområder skal følge av gjennomføringsplan i tillegg til de enkelte erklæringer om ansvarsrett. Der det er manglende samsvar mellom ansvarsinndelingen i gjennomføringsplanen og de enkelte erklæringer om ansvarsrett, går erklæringene foran. (3) Ansvarlige foretak skal bistå søker med nødvendig dokumentasjon for utarbeidelse, oppdatering og sluttføring av gjennomføringsplanen. Gjennomføringsplan skal være oppdatert på grunnlag av samsvarserklæringer fra de ansvarlige for prosjektering og utførelse, og kontrollerklæringer og sluttrapport fra de kontrollerende. (4) Gjennomføringsplanen skal signeres av søker og sendes kommunen når det søkes om rammetillatelse, igangsettingstillatelse, endringstillatelse, midlertidig brukstillatelse og ferdigattest, samt når det sendes erklæring om ny eller endring av tidligere ansvarsrett. Ved tilsyn kan kommunen kreve innsyn i grunnlagsmaterialet for gjennomføringsplanen, herunder planlegging av kontroll, kontrollerklæringer, samsvarserklæringer og avviksbehandling. (5) Ved søknad om ferdigattest skal gjennomføringsplanen vise at tiltaket er fullført og at kontrollen er fullført. Sluttført og signert gjennomføringsplan er grunnlag for ferdigattest. Ved søknad om midlertidig brukstillatelse skal gjennomføringsplanen vise gjenstående arbeid og kontroll, og tidsplan for ferdigstillelse. GjennomføringsplanAnsvarsområde 0..*
avfallsplan Gjelder bygninger større enn 300 kvm bruksareal (BRA) eller konstruksjoner og anlegg der avfallsmengden overstiger 10 tonn (jf. TEK10 § 9-6) Gjelder søknadspliktig tiltak som berører del av bygning som overskrider 100 m2 berørt bruksareal (BRA), eller konstruksjoner og anlegg der avfallsmengden overstiger 10 tonn (jf. TEK10 § 9-6). Denne blanketten skal også benyttes for tiltak hvor det både er nybygg og rehabilitering/riving. Avfallsplan 1..1
vedlegg Vedlegg 0..*
søkesOmDispensasjon Søkes det om dispensasjon fra plan- og bygningsloven, forskrift eller arealplan? boolean 0..1
ansvarligSøker Part 0..1
eiere Part 0..*
fraSluttbrukersystem string 0..1
hovedinnsendingsnummer felt for å gruppere altinn innsendinger sammen før overføring til kommunen. dette feltet inneholder hovedinnsending sin meldingsid i altinn. string 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
boolean 1..1
string 1..1
boolean 1..1
Part 1..1
string 1..1
string 0..1
string 1..1
NaboGjenboer 0..*
date 1..1
Eiendom 1..*
Saksnummer 0..1
boolean 1..1
string 1..1
Søknadstype 1..1
date 1..1
Varsling 1..1
boolean 1..1
string 0..1
boolean 1..1
date 1..1
boolean 1..1
Rammer 1..1
Tiltak 1..*
Energiforsyning 0..1
date 1..1
Dispensasjon 0..1
string 1..1
date 1..1
GjennomføringsplanAnsvarsområde 0..*
Avfallsplan 1..1
Vedlegg 0..*
boolean 0..1
Part 0..1
Part 0..*
string 0..1
string 0..1
Name Type English Description
gjelderHeleTiltaket boolean
søknadsid string
tilfredstillerTiltaketKraveneFerdigattest boolean
tiltakshaver Part
byggesaksid string
delAvTiltaket string
gjenståendeArbeidAvMindreVesenligBetydning string
naboer NaboGjenboer
datoForFedigstillelse date
eiendomByggested Eiendom
kommunensSaksnummer Saksnummer
foretattIkkeSøknadspliktigeJusteringer boolean
gjenståendeUtenfor string
søknadstype Søknadstype
tillatelseDato date
varsling Varsling
harTilstrekkeligSikkerhet boolean
kommentar string
tilstrekkeligDokumentasjonOverlevertEier boolean
datoFerdigattest date
energiforsyningRelevant boolean
rammebetingelser Rammer
beskrivelseAvTiltak Tiltak
energiforsyning Energiforsyning
utførtInnen date
dispensasjon Dispensasjon
typeArbeider string
bekreftelseInnen date
gjennomføringsplan GjennomføringsplanAnsvarsområde
avfallsplan Avfallsplan
vedlegg Vedlegg
søkesOmDispensasjon boolean
ansvarligSøker Part
eiere Part
fraSluttbrukersystem string
hovedinnsendingsnummer string

Vis Byggesøknad i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
boolean 1 ..1
string 1 ..1
boolean 1 ..1
Part 1 ..1
string 1 ..1
string 0 ..1
string 1 ..1
NaboGjenboer 0 ..*
date 1 ..1
Eiendom 1 ..*
Saksnummer 0 ..1
boolean 1 ..1
string 1 ..1
Søknadstype 1 ..1
date 1 ..1
Varsling 1 ..1
boolean 1 ..1
string 0 ..1
boolean 1 ..1
date 1 ..1
boolean 1 ..1
Rammer 1 ..1
Tiltak 1 ..*
Energiforsyning 0 ..1
date 1 ..1
Dispensasjon 0 ..1
string 1 ..1
date 1 ..1
GjennomføringsplanAnsvarsområde 0 ..*
Avfallsplan 1 ..1
Vedlegg 0 ..*
boolean 0 ..1
Part 0 ..1
Part 0 ..*
string 0 ..1
string 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype Byggesøknad supertype Fagdata